สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จำกัด

UBONRATCHATANI   PUBLIC HEALTH SAVING AND CRECIT COOPERATIVE , LIMITED

          

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2511  หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพอ.1/2518  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2518 ได้อาศัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

มีคณะผู้ก่อตั้ง 12 คน โดยมี

 1. นายแพทย์สวิช ราษฏร์จำเริญสุขเป็นประธานคณะผู้ก่อตั้ง
 2. นายประทีป ศิริโพธิ์ เป็นกรรมการ 
 3. นายถนอม มารัตน์ เป็นกรรมการ
 4. นายทองอินทร์ผ่องใส เป็นกรรมการ
 5. นายบุญสิงห์ สถานสุขเป็นกรรมการ
 6. นายสุทัศน์พิศิษฐ์สังขกุล เป็นกรรมการ
 7. นายธวัช ลิชผล เป็นกรรมการ 
 8. นายวิเชียร วิลามาศเป็นกรรมการ
 9. นายเรืองเดช ระภาเทศ เป็นกรรมการ 
 10. นางอุไร ราษฎร์จำเริญสุขเป็นกรรมการ
 11. นางกุหลาบศิริโพธิ์เป็นกรรมการ
 12. นายคำภูบัวงามเป็นกรรมการ

เนื่องจากสหกรณ์ฯไม่มีสำนักงานเป็นของตนเองและสถานที่ปฏิบัติงานเดิม คือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ขยายงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่คับแคบเกิดความไม่สะดวกในการมาใช้บริการของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีที่จอดรถที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556  จึงได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน  2  แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 13322 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา  และโฉนดที่ดินเลขที่ 17190 เนื้อที่ 1 ไร่ 19 ตารางวา  พร้อมอาคารสำนักงานฉางไม้อาคารเอนกประสงค์  และบ้านพักเจ้าหน้าที่  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 228 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (เป็นสถานที่ตั้งของสหกรณ์การเกษตรเมือง  จำกัด)ราคารวมสิ่งปลูกสร้าง 29 ล้านบาท  และอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 3 ล้านบาท รวมเป็น 32 ล้านบาทและสหกรณ์ฯ ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาอยู่สถานที่แห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556

 

scad
dept_coop

Start typing and press Enter to search