บริการสหกรณ์

บริการด้านการออม

สมาชิกหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ 3 % ของเงินได้รายเดือน และสมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษได้ ดังนี้

ประเภทสมาชิก

 จำนวนครั้ง/เดือน จำนวนเงิน(บาท)/เดือน

อัตราปันผลปี61

สมาชิกสามัญ

 ไม่จำกัด ไม่จำกัด

6.20

สมาชิกสมทบ 1 100,000.00

6.20

 

รับฝากเงิน

ประเภทบัญชี

 อัตราดอกเบี้ย(%)

การปรับดอกเบี้ย

ออมทรัพย์ทั่วไป

3.75 ทุก 1 เดือน
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ทุก 3 เดือน

 

บริการสินเชื่อ

ประเภทเงินกู้

 อัตราดอกเบี้ย(%)

เงินกู้สามัญ

6.25

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.75

เงินกู้พิเศษ

6.25

 

ตารางสรุประเบียบว่าด้วยเงินกู้และดอกเบี้ยฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด

ประเภท

วงเงินกู้

(บาท)

จำนวน

(งวดชำระ)

การค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข
บุคคลค้ำ

หลัก

1.เงินกู้สามัญ 4,000,000 ผู้กู้เดิม 300 งวด

(มีหนี้ ณ 12 ธ.ค. 60)

ผู้กู้รายใหม่ 180 งวด

(ไม่มีหนี้ ณ 12 ธ.ค. 60)

ชำระไม่เกินอายุ 75 ปี

4 คน

รับภาระค้ำคนละ850,000

-สมาคมฌาปนกิจฯ

-ประกันต่างๆ

-กองทุนด่างๆ

6.25 135 เท่าของเงินเดือน
2.เงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ 1,200,000 ผู้กู้เดิม 300 งวด

ผู้กู้รายใหม่ 180 งวด

ชำระไม่เกินอายุ 75 ปี

2  คน

รับภาระค้ำคนละ850,000

-สมาคมฌาปนกิจฯ

-ประกันต่างๆ

-กองทุนด่างๆ

6.25 135 เท่า

ของเงินเดือน

*คนค้ำ 2 คน ไม่ซ้ำกับสามัญหลัก 4 ล้าน

3.เงินกู้ที่ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน (สมทบและสามัญ) 90 %ของหุ้นทั้งหมด 300 งวด

ชำระไม่เกินอายุ 75 ปี

6.25 90 %  ของหุ้นทั้งหมด
4.เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ขรก.บำนาญ) 60,000 300 งวด

ชำระต้นงวดละ 100 บาท

ชำระไม่เกินอายุ 85 ปี

-สมาคมฌาปนกิจฯ

-ประกันต่างๆ

-กองทุนด่างๆ

6.25 ชำระเงินต้น อย่างน้อย 100 บาท
5.เงินกู้สามัญสามัญพนักงานราชการ 2,000,000 240 งวด

ชำระไม่เกินอายุ 60 ปีกู้รายใหม่ ณ 1 มี.ค. 62

ชำระไม่เกิน 180 งวด

4  คน

รับภาระค้ำคนละ500,000

-สมาคมฌาปนกิจฯ

-ประกันต่างๆ

-กองทุนด่างๆ

6.25 100 เท่าของเงินเดือน
6.เงินกู้ฉุกเฉิน 100,000 12 งวด ใช้ทุนเรือนหุ้น

ค้ำประกัน

6.75 10 เท่าของเงินเดือน
7.เงินกู้ฉุกเฉินพนักงานราชการ 50,000 12 งวด ใช้ทุนเรือนหุ้น

ค้ำประกัน

6.75 10 เท่าของเงินเดือน
8.เงินกู้สามัญเพื่อใช้จ่ายความจำเป็นในครอบครัว(ปันผลค้ำประกัน) ไม่เกิน 100,000 12 งวด

ชำระเงินต้นงวดละ100 บาท

(งวดสุดท้ายหัก

ที่เหลือทั้งหมด)

ใช้วงเงินปันผลฯ/เฉลี่ยคืน ปี 62 ค้ำประกัน 6.25 ชำระเงินต้น อย่างน้อย 100 บาท
9.เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 200,000 120 งวด

ชำระเงินต้นงวดละ200 บาท

(งวดสุดท้ายหัก

ที่เหลือทั้งหมด)

-สมาคมฌาปนกิจฯ

-ประกันต่างๆ

-กองทุนด่างๆ

6.25 ชำระเงินต้น อย่างน้อย 200 บาท
10.เงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ

(10.1)กลุ่มทั่วไป

250,000 /

อายุงานไม่ถึง 10 ปีกู้ได้ 200,000

180 งวด

ชำระไม่เกินอายุ 60 ปี

สมทบ 3 คน

สามัญ 1 หรือ

สมทบ 5 คน

(ต้องเป็นสายวิชาชีพเดียวกัน)

-สมาคมฌาปนกิจฯ

-ประกันต่างๆ

-กองทุนด่างๆ

6.25 40 เท่าของเงินเดือน

ถือหุ้น 15%

(10.2)กลุ่มวิชาชีพ 1,00,000 180 งวด

ชำระไม่เกินอายุ 60 ปี

สมทบ 3 คน

สามัญ 1 หรือ

สมทบ 5 คน

(ต้องเป็นสายวิชาชีพเดียวกัน)

-สมาคมฌาปนกิจฯ

-ประกันต่างๆ

-กองทุนด่างๆ

6.25 60 เท่าของเงินเดือน

ถือหุ้น 15%

scad
dept_coop

Start typing and press Enter to search