สวัสดิการสมาชิก

เงินสวัสดิการสำาหรับสมาชิกที่เสียชีวิต
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งสมาชิกทุกคนจะได้รับตามอายุ
การเป็นสมาชิก ดังนี้
1. เป็นสมาชิก ไม่เกิน 5 ปี ติดต่อกัน ได้รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาท
2. เป็นสมาชิก เกิน 5 ปี ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท
3. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ติดต่อกันขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือ 25,000 บาท

 

ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโส
สหกรณ์ฯ ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2557 ถือใช้
27 พฤศจิกายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
สมาชิกอาวุโส หมายถึง สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10ปี ติดต่อกันขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ดังนี้

1. สมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบ 60 ปี รายละ 1,000.- บาท
2. สมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบ 65 ปี รายละ 2,000.- บาท
3. สมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบ 70 ปี รายละ 3,000.- บาท
4. สมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบ 75 ปี รายละ 4,000.- บาท
5. สมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบ 80 ปี รายละ 5,000.- บาท
6. สมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบ 85 ปี รายละ 6,000.- บาท
7. สมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบ 90 ปี รายละ 7,000.- บาท
8. สมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบ 95 ปี รายละ 8,000.- บาท
9. สมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบ 100 ปี รายละ 9,000.- บาท

scad
dept_coop

Start typing and press Enter to search