วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นต้นแบบด้านการบริหารด้วยธรรมมาภิบาล และนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ (Goal)
สหกรณ์มีหลักการบริหารด้วยธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางการเงินและสมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เข้ารับการประเมินธรรมาภิบาลทุกปี
2. พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่สมาชิกมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
3. มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริการสมาชิก
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
5. เพิ่มสัดส่วนการออมของสมาชิกให้สูงขึ้น
6. พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิก
7. เป็นแหล่งเงินทุนที่เข้าใจสมาชิกและเข้าถึงง่าย
8. มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างครอบคลุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
9. มีการพัฒนาร่วมกันในการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์สหกรณ์แก่สมาชิก

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

2. พัฒนานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ

3. มีผลิตภัณฑ์และสวัสดิการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุม

4. ส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้สมาชิกและให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์

scad
dept_coop

Start typing and press Enter to search